1.IDEA

2.PROGRAM

3.MODUŁY

4.KOMPONENTY

5.PROJEKTY

6.PARTNERSTWO

 

IDEA

  1. Opis idei

   Fundacja BIEDA przedstawia Państwu program aktywnego zwalczania bezrobocia pn. WSPÓLNY INTERES. Jest to program wypełniający lukę w edukacji osób dzisiaj pozostających bez pracy, jak również tych, którzy takowymi staną się w najbliższym czasie.

   Największym problem dzisiejszego bezrobotnego chcącego stworzyć sobie miejsce pracy, jest niewiedza na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, zachowania się na nim i umiejętnego korzystania z warunków, jakie stwarza Państwo. Jest na dzisiaj bardzo dużo narzędzi i instrumentów pozwalających tworzyć warunki do samozatrudniania. Niestety jest to wszystko nieczytelne, niezrozumiałe i stresujące dla tych osób. Do tego lęk przed samodzielnością, strach przed jutrem powoduje, że stają się oni bezradni, zagubieni i pozostawieni sami sobie. Jest wśród tych osób grupa, która poradzi sobie w tym gąszczu problemów i sama uruchomi działalność gospodarczą lub pozyska pracę. To są te najbardziej ambitne jednostki, które nie będą adresatami tego programu. Do pozostałych, tych chcących się aktywizować, kierowany jest właśnie ten program.

   Są na rynku pracy instytucje powołane do walki z bezrobociem, m.in. Urzędy Pracy, które starają się pomóc bezrobotnemu by mógł pozyskać samodzielnie pracę bądź sprowokować go do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek Są inkubatory przedsiębiorczości, ale już tylko dla tych z kolei, którzy zdecydowali się na własną działalność, brakuje przedsiębiorców i tworzonych przez nich miejsc pracy. I jest pustka-przepaść, która powoduje, że bezrobocie rośnie. Tą pustkę, jako brakujące ogniwo w aktywizacji bezrobotnych ma właśnie wypełnić ten program. Pomiędzy Urzędy Pracy, dostarczające wiedzy, informacji i pomocy dla zarejestrowanych w nich bezrobotnych, a samodzielne podmioty gospodarcze wkomponowano organizacje pozarządowe, które jako pracodawcy będą wspomagały zatrudnianie bezrobotnych. Organizacje te to m.in.: Stowarzyszenie Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych BIEDA, Fundacja BIEDA i Towarzystwo Samopomocy BIEDA będące jednocześnie realizatorami tego programu.

   Celem tego programu jest wykreowanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, samozatrudnienie się oraz stworzenie miejsc pracy dla innych. Aby osiągnąć ten cel, dzisiejszy bezrobotny - adresat programu musi chcieć być aktywnym, musi chcieć poddać się określonej procedurze edukacji obywatelskiej i gospodarczej. Autorzy programu stworzyli taką właśnie formułę prawno-organizacyjną mającą tę rolę wypełniać. Przygotowano dla potrzeb programu “Zintegrowany system aktywizacji społecznej, obywatelskiej, zawodowej i gospodarczej” wyodrębniając dwa podstawowe moduły tego systemu. Moduł ZATRUDNIENIE SOCJALNE dla potrzebujących pomocy i wsparcia oraz moduł WSPÓLNY INTERES dla aktywnych. Elementami programu są komponenty-projekty realizujące poszczególne etapy edukacji społecznej, obywatelskiej, zawodowej i gospodarczej przyjaźnie zorientowane na adresatów programu i realizujące swoje cele poprzez szczegółowe projekty celowe. Moduły te mogą być wdrażane każdy osobno lub jako najbardziej pożądany ze względów efektywności programu - razem.

   W ramach pierwszego komponentu KUŹNIE OBYWATELSKIE realizowany będzie projekt KOWAL, który jest pierwszym etapem aktywizacji adresatów programu. To w ramach tego projektu możliwym będzie skupienie wokół idei programu wszystkich chętnych chcących skorzystać z takiej formuły tworzenia sobie miejsca pracy. To tutaj w Kuźniach Obywatelskich dostępnych docelowo w całym kraju na każdym szczeblu podziału administracyjnego, będzie realizowana edukacja zarówno obywatelska, społeczna, zawodowa jak i gospodarcza. Adresaci programu będą mogli zacząć realizować własne pomysły, marzenia dotyczące własnej wizji działalności statutowej bądź gospodarczej.

   Na początek, jako wolontariusze, później dla tych pomysłów, które będą najbardziej efektywne zostaną przygotowywane przez samych zainteresowanych przy współpracy z realizatorami projekty celowe. Zostaną pozyskane na realizacje takiego projektu środki finansowe, potrzebne materiały, maszyny i urządzenia, lokale bądź nieruchomości i już w następnym komponencie BANKU POMYSŁÓW I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu KLASTER będzie realizowane zatrudnienie i to zarówno w oparciu o umowę o pracę jak umowę cywilno-prawną. Jest to tylko kolejny etap w drodze do własnej firmy. Tutaj w ramach tego komponentu wcześniejszy bezrobotny lub pozostający bez pracy, adresat programu, na etapie Kuźni Obywatelskich wolontariusz, staje się pracownikiem realizującym własny projekt w ramach swoistego “przedsiębiorstwa społecznego” edukując się w 271 działalnościach produkcyjnych, handlowych, usługowych i statutowych. W ramach tego komponentu realizowane będzie również zatrudnienie socjalne w tzw. Centrach Integracji Społecznej, bądź w Klubach Integracji Społecznej. Projekt ten będzie mógł być wspieranym przez sponsorów, donatorów, darczyńców. Towarzystwo Samopomocy BIEDA ma być dla nich pracodawcą, zakładem pracy, ale nie na stałe. To tylko etap do dalszej edukacji. Dla najbardziej aktywnych i ambitnych jest przygotowany następny komponent pn. MENNICA BIZNESU z projektem OSTROGA, którego zadaniem jest edukacja już gospodarcza w podmiotach gospodarczych spółkach prawa handlowego /spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością/. Przedsmak wolności gospodarczej, ale ciągle opartej na formule zatrudnienia. Tutaj już nie ma miejsca na pomoc, darowizny, dotacje czy też subwencje. Tutaj nie pisze się projektów tutaj opracowuje się biznesplany, tutaj partnerem finansowym będą banki. Weryfikatorem zachowań tych podmiotów będzie rynek. Możliwość “wyżycia się” gospodarczego na wolnym rynku, realizowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, walka z konkurencją to jest właśnie to, w czym edukować będzie się adresat programu. Stąd już tylko krok do upragnionej własnej firmy, do osiągnięcia celu, do początku realizacji marzeń i planów adresatów programu. Ci spośród zatrudnionych pracowników, którzy stwierdzą, że już mogą samodzielnie funkcjonować na rynku będą zakładać własne firmy i korzystać z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas uczestnictwa w programie WSPÓLNY INTERES. Autorzy programu nazwali ten etap jako komponent KLUB AMBITNYCH a projekt, który będzie to realizował nazywa się PREMIUM. Pochodną od tego projektu będzie projekt FORUM realizowany w ramach komponentu PLATFORMA WSPÓŁPRACY stanowiącej o instytucjonalizacji integracji gospodarczej uczestników /adresatów/ programu WSPÓLNY INTERES. Tutaj już, jako MiŚP będą się zrzeszać i artykułować swoje problemy, dyskutować i wpływać na przyszły kształt swojej firmy w kraju, jak i w Unii Europejskiej.

   Program nie pozostaje obojętny w stosunku do osób wykluczonych społecznie czy tez zagrożonych wykluczeniem społecznym. To dla nich przewidziano w programie projekty mające doprowadzić do uniezależnienia się społecznego i ekonomicznego. To dla tej grupy adresatów przygotowano w ramach komponentu ZATRUDNIENIE SOCJALNE projekt CIS.

   By to wszystko mogło być zrealizowane, a autorzy programu są co do tego przekonani, potrzeba szerokiego partnerstwa na rzecz zatrudnienia, wszystkich tych, którym na sercach leży problem bezrobocia. Przede wszystkim: elit politycznych, władz administracyjnych, instytucji, ale również przedsiębiorców, samorządów, naukowców, autorytetów moralnych, organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności, mediów. Program ten potrzebuje również poparcia przez kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz jej władz.

   Mamy nadzieję, że i czytający ten tekst takim partnerem się stanie.

    

  2. Schemat

           Kliknij tutaj

 1. PROGRAM

  1. Wprowadzenie

   Współczesne standardy ustrojowe i zmiany zachodzące w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wyznaczają polityce społecznej państwa, a w zakresie zwalczania zjawiska bezrobocia szczególną, nową rolę. W odchodzeniu państwa od klasycznej opiekuńczości, rodzącej między innymi postawy bierne i roszczeniowe bezrobotnych, państwo powinno tak formułować i realizować swoje funkcje socjalne, aby zapewniając bezrobotnym ich prawa socjalne, kształtować jednocześnie zapotrzebowanie na obywatelską aktywność i przedsiębiorczość.

   Zachowując zasady pomocniczości państwa w realizacji tych celów ważną rolę odgrywać będą organizacje pozarządowe, jako ważne podmioty współtworzące społeczeństwo obywatelskie. Na dzień dzisiejszy w Polsce zatrudnionych jest w organizacjach pozarządowych 1,5% ludności zawodowo czynnej tj. około 100.000 pracowników w różnych sferach życia społecznego i publicznego. Istnieje realna szansa przy realizacji tego programu zatrudnić dodatkowe rzesze bezrobotnych. Organizacje pozarządowe mogą stanowić wymierną siłę ekonomiczną, mogącą z zdecydowany sposób zaznaczyć swój udział w gospodarce i zwiększyć tym samym udział w całkowitym zatrudnieniu nawet do 5% ogólnego zatrudnienia pozarolniczego, a z wolontariuszami nawet do 10%. By to osiągnąć państwo musi zrzec się dominującej roli podmiotu realizującego pomoc społeczną, w tym walkę z bezrobociem na rzecz przerzucania części zadań publicznych na organizacje pozarządowe.

   Program WSPÓLNY INTERES jest programem unikatowym w skali kraju, mogącym te zadania realizować. Koncentrować będzie się on na nowych, innowacyjnych instrumentach / projektach-komponentach programów / kierowanych do bezrobotnych rozwijających zdolność do bycia zatrudnionym i utrzymywania zatrudnienia, jak i rozwijających ich przedsiębiorczość, kreatywność, mających na celu ich aktywizację.

   Jego innowacyjność  polegać będzie na wdrażaniu rozwiązań nowatorskich nie mających odpowiednika nie tylko w kraju, ale również w Europie i na świecie. Łączy on w sobie zadania związane z opieką społeczną, edukacją oraz przedsiębiorczością w oparciu o współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i samorządową, podmiotami gospodarczymi i instytucjami odpowiedzialnymi za łagodzenie skutków bezrobocia tworząc swoistą promocję Partnerstwa Dla Rozwoju. Realizacja tego programu odbywać się będzie na wielu płaszczyznach i wielokierunkowo. Obok wiodącej roli realizatorów programu we wdrażaniu niniejszych założeń programowych, realizowane będą działania aktywizujące lokalne środowiska poprzez projekty do nich kierowane. Zadaniem tego programu jest również niedopuszczenie do marginalizacji życia osób bezrobotnych, doprowadzenia do uniezależnienia społecznego i ekonomicznego osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które bez udzielenia im pomocy własnym staraniem nie są w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych, zwłaszcza z powodu dyskryminowania ich w dostępie do rynku pracy.

   Przyjęte założenia do programu nie dyskryminują żadnej grupy społecznej chcącej aktywnie uczestniczyć w programie. Jest otwarty przyjaźnie dla: niepełnosprawnych, młodzież, osoby starsze

   / w wieku produkcyjnym/, osoby z grup szczególnego ryzyka i wszystkich tych którzy będą chcieli skorzystać z programu. Zorientowany on jest na równe szanse kobiet i mężczyzn gwarantując im równy dostęp do wszystkich działań, tworzonych miejsc pracy i innych korzyści płynących z realizacji tego programu. Program skierowany jest do bezrobotnych ze wsi, miast i miasteczek całej Polski.

   Na obszarach wiejskich program zakłada ograniczenie bezrobocia ludności wiejskiej, poprawę dochodów tej grupy społecznej podejmowanie działań towarzyszących na rzecz tworzenie nowych miejsc pracy i samozatrudnienia. Program WSPÓLNY INTERES realizowany na obszarach wiejskich ma ze sobą kojarzyć cele produkcyjno – handlowo – usługowe, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe przyczyniając się do zapewnienia ich mieszkańcom równości szans na rynku pracy. Ma spowodować wzrost innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości oraz zdolności adaptacyjnych dla powstających tam w przyszłości podmiotów gospodarczych będących wynikiem dywersyfikacji działalności rolniczej.

   Realizacja zadań zawartych w niniejszym programie wymagać będzie określonych nakładów finansowych. W części służyć temu będą skromne dochody osobiste adresatów programu, realizatorów oraz partnerów programu. Szczególna tutaj będzie rola środków z budżetu państwa i samorządów terytorialnych, które to środki powinny wspierać adresatów, by pobudzać i wyzwalać w nich również solidaryzm i aktywność obywatelską. Znaczącą role powinny odegrać środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

   Organizacje pozarządowe wchodzące w skład Struktury Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych dołożą wszelkich starań aby zrealizować program w całości, aby tym samym dołożyć swój skromny wkład w aktywizację bezrobotnych i zmniejszenia bezrobocia oraz przygotować dzisiejszych bezrobotnych do wstąpienia do Unii Europejskiej. Będą one również dążyły do wykorzystania przy realizacji tego programu wolontariuszy, działającym tym samym na rzecz instytucji wolontariatu.

   Doświadczenia zdobyte w trakcie wdrażania programu WSPÓLNY INTERES pozwolą realizatorom programu lepiej przygotować się do efektywnego wykorzystywania w przyszłości zarówno środków publicznych, jak środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz tych środków, które będą pochodziły od darczyńców, donatorów i sponsorów.

    

  2. Ocena sytuacji warunkującej realizację programu

   Sytuacja na rynku pracy w Polsce ulega w ostatnich latach stałemu pogorszeniu. Wysokie i rosnące bezrobocie prawie 19% / według standardów UE 24%/ jest z jednej strony tragedią znacznej części społeczeństwa (ponad 3,3 mln osób), natomiast z drugiej strony staje się coraz większym problemem władz rządowych i samorządowych. Brak zdecydowanych i efektywnych działań w walce z bezrobociem, mały stopień realizacji istniejących programów w tym zakresie, w tym m.in.: Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, zmniejszające się realne środki na aktywne formy walki z bezrobociem (200 zł na rok na 1 bezrobotnego), zmusza samorządy do rozwiązywania – w miarę możliwości - tego problemu na poziomie lokalnym. Wynika to z faktu, że wszelkie negatywne skutki – szczególnie długotrwałego bezrobocia (80% bezrobotnych pozbawionych jest zasiłku), takie jak ubóstwo, bezdomność i patologie społeczne są najbardziej odczuwalne na poziomie gmin i powiatów. Szacuje się, że co najmniej 1/3 społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego. Problem jest tym poważniejszy, że dotyczy młodszej części społeczeństwa (blisko 80% bezrobotnych jest w wieku poniżej 44 lat) oraz ludności wiejskiej, która ma bardzo ograniczone możliwości zatrudnienia (45% bezrobotnych mieszka na wsi – 1,44 mln osób, bezrobocie utajone szacuje się w granicach 1,0-1,7 mln osób).

   Przewiduje się, że w wyniku tylko wyżu demograficznego i restrukturyzacji rolnictwa na rynek pracy wejdzie dodatkowo ok. 2,2-3,0 mln osób. Faktyczna liczba będzie z pewnością wyższa o osoby zwalniane z dużych przedsiębiorstw w wyniku prowadzonej restrukturyzacji (m.in. kopalnie, hutnictwo, PKP, oświata ). Przewiduje się, że przy obecnym tempie wzrostu gospodarczego i braku radykalnych działań zmniejszających bezrobocie, stopa bezrobocia może dojść nawet do 25%. Dopiero po 2010 roku - w związku z wejściem w wiek emerytalny wyżu powojennego - następować będzie powolny spadek osób w wieku produkcyjnym. Występować jednak wtedy będzie rosnące obciążenie budżetu państwa wydatkami na emerytury, i żeby sprostać tym potrzebom, w dobrej kondycji powinny być zarówno finanse publiczne i gospodarka, która ma ścisły z nimi związek.

  3. Założenia do programu.

   1. Założenia do programu ogólnopolskiego –PO1

    Program WSPÓLNY INTERES ma za zadanie wdrażanie działań mających na celu tworzenie miejsc pracy w powiązaniu z podejmowaniem zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu całego kraju. Jest programem długofalowym – ustawicznym obejmującym swoim zasięgiem wszystkie województwa. Podstawą do realizacji programu są zapisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, ustawie z dnia 27 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz projektowanej ustawie o zatrudnieniu socjalnym mającej obowiązywać od 2003 roku. Opiera się on również na założeniach do projektowanej ustawy o pożytku publicznym i wolontaraicie.

    Program powstał w oparciu o dokumenty pn. “Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2002 –2006”,w tym “Wstępny Narodowy Plan Rozwoju na lata 2001-2003”, “Pakt Dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”, “Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego” oraz “Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich” wraz z dokumentem pn. “Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”. Ponadto program uwzględnia założenia do programu rządowego “Przedsiębiorczość – Rozwój - Praca”. Jest on spójny z “Narodową Strategią Zatrudnienia”.

    Program WSPÓLNY INTERES ma na celu złagodzenie niekorzystnych skutków dotyczących polskiego rynku pracy zarówno w kontekście procesów akcesyjnych związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zgodnie z Narodowym Programem Przygotowań do Członkostwa w Unii Europejskiej, jak i jej późniejszym w niej uczestnictwem. Program ten jest zgodny z Europejską Strategią Zatrudnienia /The Employment Guidelines /. Konstrukcja niniejszego programu oparta jest również na programach Unii Europejskiej p.n. Wspólnotowe Systemy Wsparcia /CSF- Community Support Framework/ oraz opiera swoje założenia finansowe na Europejskim Funduszu Socjalnym / ESF- European Socjal Fund / a w szczególności na realizacji zadań zawartych w Osi nr 3.

    Ponadto przewidziano możliwość finansowania programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju

    Regionalnego / ERDF - European Regional Development Fund / oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej / AEGGF -European Agriculture Guidance and Guarantes Fund /. Istnieje również możliwość ubiegania się w ramach poszczególnych projektów o sfinansowanie ich ze środków Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej w ramach programów LEADER,INTERREG i EQUEL.

    Program jest on zgodny z polityką rządu w dziedzinie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich Bezpośrednie cele niniejszego programu są spójne z celami, kierunkami i priorytetami Sektorowych Programów Operacyjnych i z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

    Każdy program wojewódzki, powiatowy lub projekt lokalny będzie spójny z dotychczas wypracowanymi programami i strategiami regionalnymi i lokalnymi., które określają ogólną wizję rozwoju oraz podstawowe cele i kierunki na przyszłość. Dlatego też, cele
    i priorytety programu WSPÓLNY INTERES są zgodne z celami i priorytetami tych programów i strategii.

    Program jest również zgodny z rządowym projektem ustawy o działalności pożytku publicznego, a w szczególności jego zapisu dotyczącego instytucji wolontariatu.

    Wdrażany przez rząd, program PIERWSZA PRACA, jest zapowiedzią działań rządu mogących jedynie złagodzić problem bezrobocia. Z zapisów tego programu również będą korzystali realizatorzy programu, a “Elementarz Maturzysty” stanie się obowiązującym podręcznikiem w edukacji adresatów programu WSPÓLNY INTERES.

    Realizacja programu rozpocznie się po podpisaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Dla Rozwoju pomiędzy wszystkimi partnerami programu ogólnopolskiego, wyrażającą syntetyczną deklarację intencji władz oraz wszystkich sił samorządowych, społecznych i gospodarczych, które chcą działać na rzecz walki z bezrobociem. Porozumienie to stanie się podstawą do podejmowania określonych działań realizacyjnych przez partnerów programu.

    Program został podzielony na segmenty w zależności od prowadzonych działalności, uwzględniające działalność społeczną, obywatelską, edukacyjną i gospodarczą w oparciu o współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi wspierającymi działalność gospodarczą realizatorów programu.

   2. Założenia do programów regionalnych / wojewódzkich/-PW

    Realizacja programu ogólnopolskiego, związanego z wdrażaniem rozwiązań zatwierdzonych w tym programie w powiązaniu ze strategiami rozwoju poszczególnych województw i z Zintegrowanymi Programami Operacyjnymi Rozwoju Regionalnego poszczególnych województw. Będą one kompatybilne z wojewódzkimi programami ograniczającymi bezrobocie np. Programem Zmniejszania Negatywnych Skutków Bezrobocia oraz Tworzenie Miejsc Pracy, czy też Wojewódzkich Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej.

    Program ma wspierać rozwój regionalnych Porozumień Dla Rozwoju. Ma tworzyć jak najlepsze warunki lokalizacyjne oraz przychylny klimat dla powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości adresatów programu.

    W powyższych programach zostaną określone priorytetowe działania w obszarze walki z bezrobociem i rozwoju przedsiębiorczości, realizowane na szczeblu wojewódzkim.

   3. Założenia do programów powiatowych -PP

    Realizacja programów wojewódzkich związanych z wdrażaniem rozwiązań zatwierdzonych w tych programach w powiązaniu ze strategiami rozwoju poszczególnych powiatów / ziemskich bądź grodzkich/. Są one komplementarne i spójne z powiatowymi programami ograniczenia bezrobocia np. Program Ograniczania Bezrobocia i Rozwoju Przedsiębiorczości.

    Program WSPÓLNY INTERES ma wspierać rozwój lokalnych Porozumień Dla Rozwoju. Ma tworzyć jak najlepsze warunki lokalizacyjne oraz przychylny klimat dla powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości adresatów programu

   4. Założenia do programów lokalnych -PL

    Realizacja programów w ramach większych programów regionalnych lub subregionalnych tworzących nowe miejsca pracy w oparciu o te programy, w powiązaniu ze współpracą z lokalnymi samorządami gminnymi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami odpowiedzialnymi za walkę z bezrobociem. Program WSPÓLNY INTERES ma wspierać rozwój lokalnych Porozumień Dla Rozwoju. Tworzyć ma jak najlepsze warunki lokalizacyjne oraz przychylny klimat dla powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości adresatów programu.

   5. Założenia do projektów - PR

   Szczegółowa realizacja przedsięwzięć zarówno statutowych i gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy w oparciu o programy, o których mowa w punktach 2.3.1- 2.3.4 w powiązaniu ze współpracą z samorządami, podmiotami gospodarczymi, donatorami i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów związanych z bezrobociem.

   Projekty mają tworzyć jak najlepsze warunki lokalizacyjne oraz przychylny klimat dla powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości adresatów poszczególnych projektów.

   Istnieje również możliwość kompilacji różnych programów i projektów na obszarach innych niż podział administracyjny kraju.

    

  4. Definicje pojęć

   Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o :

   Programie ogólnopolskim– oznacza to program WSPÓLNY INTERES program celowy ogólnopolski tworzący nowe miejsca pracy ,zatrudnianie bezrobotnych i ich aktywizowanie.

   Programie wojewódzkim- oznacza program realizowany w ramach jednego województwa

   Programie powiatowym - oznacza program realizowany w ramach jednego powiatu

   Programie lokalnym – oznacza program realizowany na obszarze innym niż podział administracyjny kraju

   Projekcie – oznacza przedsięwzięcie statutowe lub gospodarcze tworzące nowe miejsca pracy, identyfikującym postęp poszczególnych komponentów programu WSPÓLNY INTERES

   Komponent – oznacza projekt jako część programu WSPÓLNY INTERES o określonym wolumenie finansowym identyfikującym jego postęp Zarządzie miasta/gminy/powiatu/województwa – zarząd miasta /gminy /powiatu/ województwa odpowiedzialny za realizowanie uchwał Rad jednostek samorządu terytorialnego

   Rada miasta/gminy/powiatu/województwa – rada miasta /gminy /powiatu/ województwa podejmująca uchwały w zakresie partnerstwa w programie

   PUP/MUP - Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy - w zakresie doboru bezrobotnych kandydatów do pracy i współfinansowania w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych bądź staży absolwenckich w ramach programu rządowego “PIERWSZA PRACA”

   Towarzystwo BIEDA- Stowarzyszenie Towarzystwo Samopomocy BIEDA realizator programu-organizacja pozarządowa

   Stowarzyszenie BIEDA – Stowarzyszenie Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych BIEDA –realizator programu –organizacja pozarządowa

   Fundacja BIEDA – organizacja pozarządowa non profit realizująca program związany z inicjowaniem, organizowaniem i zatrudnieniem bezrobotnych

   Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – w zakresie nadzoru merytorycznego nad elementami programu związanego z edukacją –współfinansowanie programu

   Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – nadzorowanie oraz monitorowanie stanu realizacji programu– współfinansowanie programu,

   Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - w zakresie nadzoru merytorycznego nad elementami programu związanego z obszarami wiejskimi oraz współfinansowanie programu

   Ministerstwo Infrastruktury- w zakresie nadzoru merytorycznego nad elementami programu związanego z budownictwem socjalnym oraz współfinansowanie programu

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizowania Rolnictwa – w zakresie współfinansowania programu na obszarach wiejskich

   PFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w zakresie współfinansowania programu, a dotyczący osób niepełnosprawnych

   Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa - w zakresie współfinansowania programu na obszarach wiejskich

   Fundusz Pracy – współfinansowanie programu

   Komitet Integracji Europejskiej – w zakresie wsparcia merytorycznego i finansowego

   Porozumienie Na rzecz Rozwoju – dokument wyrażający wolę współpracy przy wdrażaniu i realizacji poszczególnych programów prezentujący pogląd partnerów na cele programu

   Ewaluacja - monitorowanie i ocena, poprzez proces gromadzenia danych, o postępach realizacji programu, ocena wiarygodności osiągniętych celów oraz rekomendowania zmian jeśli okażą się konieczne

   Raport okresowy- raport realizatorów o poziomie realizacji programu

   Zespół Koordynacyjny- zespół utworzony dla każdego z programów w celu koordynacji, monitorowania i oceny postępu w realizacji programu

   Koordynator projektów- osoba odpowiedzialna wobec realizatorów za jego realizację

   Krajowy Koordynator Programu- osoba odpowiedzialna za koordynacje działań związanych z wdrażaniem programu

   Krajowy Sekretariat ds. Promocji Programu- wydzielony zespół organizacyjny mający za zadanie rozpowszechnianie idei programu

    

    

  5. Cele programu

   1. Cel generalny

    TWORZENIE MIEJSC PRACY, ZATRUDNIANIE BEZROBOTNYCH

    I ICH AKTYWIZOWANIE.

   2. Cele strategiczne

 

 

 • Ograniczenie zjawiska bezrobocia, tworzenie warunków do życia i pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

 • Readaptacja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych.

Zakłada on objęcie tym programem tych spośród bezrobotnych i  poszukujących pracy, którzy chcą aktywnie współuczestniczyć w realizacji tego programu, jak i tych bezrobotnych, którzy pomocy w ramach tego programu będą wymagali –dotyczy to w szczególności bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które bez udzielenia im pomocy własnym staraniem nie są w stanie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych, zwłaszcza z powodu dyskryminowania ich w dostępie do rynku pracy.

   1. Cele szczegółowe

Program jest elementem polityki społecznej, gospodarczej i edukacyjnej, jest też wynikiem oczekiwań społecznych, realizującym cele statutowe realizatorów programu w zakresie :

 • Stworzenia miejsc pracy jak i możliwości uzyskania pracy .

 • Stworzenia warunków do prowadzenia własnego biznesu.

 • Perspektywy własnego mieszkania.

 • Obniżenia kosztów utrzymania –wzrostu konsumpcji.

 • Podnoszenia poziomu i standardu życia oraz wzrostu bezpieczeństwa socjalnego.

 • Uzyskania atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowych umiejętności.

 • Nobilitacji społecznej i dowartościowania środowiska bezrobotnych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości.

 • Skorzystania z najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 • Integracji bezrobotnych .

 • Pomocy charytatywnej dla najsłabszych ekonomicznie bezrobotnych i bezdomnych.

 • Wyrównywania szans bezrobotnych z obszarów wiejskich, w tym “popegeerowskich”.

 • Przygotowania do wstąpienia do Unii Europejskiej i w niej uczestnictwa.

Tak sformułowane cele programu są wynikiem narastających problemów związanych z bezrobociem oraz konieczności jemu przeciwdziałania ,jak i tworzeniu warunków do pełnego powrotu adresatów programu na rynek pracy.

Realizacja celów programu, zarówno w skali makro jak i mikro, wiąże się ściśle z procesami gospodarczymi, program jako przedsięwzięcie nie może być realizowane samo dla siebie. Zabiegi służące realizacji celów tego programu muszą uwzględniać działanie praw ekonomicznych i własną przedsiębiorczość adresatów programu-a program niniejszy winien jedynie wspierać, a nie zastępować tych zabiegów.

 

  1. Realizacja programu

   Realizacja celów programu zostanie przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane komponenty w ramach poszczególnych segmentów programu WSPÓLNY INTERES.

   Przygotowane komponenty jako projekty będą realizowane sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania

   / popytu/ wynikającego z procesu aktywizacji adresatów programu.

    

  2. Zasięg działania i czas trwania programu

   Program WSPÓLNY INTETRES realizowany będzie ustawicznie do 2013 roku na terenie całego kraju.

   Programy i projekty inne niż ogólnopolskie mogą mięć różny czas realizacji oraz różny zasięg terytorialny.

   Ponadto dla potrzeb poszczególnych partnerów i instytucji finansowych horyzonty czasowe i zasięgi terytorialne mogą być krótsze.

    

  3. Adresaci programu

 • Bezrobotni

 • Zagrożeni bezrobociem

 • Absolwenci

 • Osoby pracujące zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji

 • Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą

 • Kobiety

 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:

 • osoby niepełnosprawne

 • młodzież pochodząca z rodzin patologicznych i wypadająca z systemu szkolnego

 • Osoby wykluczone społecznie:

 • długotrwale bezrobotne

 • byli więźniowie

 • młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze

 • bezdomni

 • uchodźcy

Adresatami programu mogą być również dzisiejsi pracownicy i prowadzący działalność gospodarczą – przyszli bezrobotni.

 

  1. Grupy docelowe

   1. Młodzież

 • Bezrobotna młodzież do 24 roku życia

 • Absolwenci wszystkich typów szkół

 • Osoby młode do 24 roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą

   1. Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym

 • Osoby w wieku 15-25 lat, które:

 • nie uczą się i nie pracują

 • uczą się w szkołach ponad podstawowych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i maja poważne kłopoty w nauce pochodzą ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i ubóstwem / w tym z rodzin ubogich, niezaradnych, wchodzących w kolizję z prawem /

   1. Niepełnosprawni

 • Osoby niepełnosprawne:

 • wkraczający po raz pierwszy na rynek pracy

 • długotrwale bezrobotni

 • zamierzające podjąć samodzielną działalność gospodarczą

 • mające największe trudności z wejściem na rynek pracy

 • Uczniowie ostatnich klas ponad podstawowych szkół specjalnych i integracyjnych

   1. Osoby z grup szczególnego ryzyka

 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym korzystający długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej:

 • uchodźcy z problemami z integracją

 • byli więźniowie, jak i oczekujący na wykonanie kary

 • młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

 • osoby długotrwale bezrobotne powyżej 24 miesięcy

   1. Kobiety

 • Kobiety mające problemy ze znalezieniem pracy, o niskich zdezaktualizowanych kwalifikacjach

 • Kobiety powracający na rynek pracy po długiej nieobecności

 • Kobiety z obszarów wiejskich

 • Kobiety pracujące w zawodach nietradycyjnych

 • Kobiety chcące rozpocząć działalność gospodarczą

   1. Pozostali

 • Pozostali bezrobotni

 • Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą

 • Pracujący zagrożeni zwolnieniami z pracy

 • Pracujący, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje

  1. Realizatorzy programu

 • Fundacja BIEDA :

 • zabezpieczenie finansowe programu i projektów /współudział partnerów /

 • zapewnienie audytu wewnętrzny / nadzór/ nad efektywnym rozliczaniem dotacji

 • prowadzenie działań inspirujących, stymulujących i wspierających realizację określonych zadań wynikających z programu.

 • współpraca przy realizacji określonych zadań wynikających z programu ze stosownymi podmiotami decyzyjnymi

 • opracowywanie i pisanie programów oraz projektów

 • pisanie i składanie wniosków i aplikacji

 • promocja programu

 • wpływanie na stosowne podmioty decyzyjne i monitorowanie ich, aby realizowały one zadania przypisane im z mocy prawa

 • lobbing na rzecz wdrażania programu

 • koordynator programu

 • procedury wyboru zleceniobiorców, dostawców w ramach zamówień publicznych

 • rozliczenie finansowe projektów

 • monitoring i ewaluacja programu

 • Towarzystwo Samopomocy BIEDA:

 • organizowanie techniczne realizacji projektów ,

 • realizacja projektów,

 • logistyka związana z realizacją projektów

 • obsługa i zatrudnienie bezrobotnych

 • promocja projektów

 • obsługa procedur związanych z zamówieniami publicznymi

 • obsługa księgowa projektów

 • monitoring i ewaluacja projektów

 • Stowarzyszenie Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych BIEDA:

 • ewidencja bezrobotnych

 • organizowanie wolontariatu

 • wdrażanie i realizacja projektu DO DZIEŁA

 • obsługa psychologiczna programu

 • W okresie późniejszym mające powstać:

 • Ogólnopolska Inicjatywa Gospodarcza sp. z o.o.-w zakresie prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej za wyjątkiem działalności rolniczej

 • Towarzystwo Budownictwa Socjalnego sp. z o.o.- w zakresie budowy wynajmu, zarządzania i eksploatacji budynków mieszkalnych

 • Zagroda sp. z o.o.- w zakresie prowadzenia działalności rolniczej

Będą one kolejnym etapem edukacji gospodarczej, jednocześnie początkiem funkcjonowania tych podmiotów jako małe i średnie przedsiębiorstwa / MiŚP / na wolnym rynku.

 

  1. Partnerzy programu /oczekiwani/

W celu realizacji programu konieczne jest włączenie się wielu podmiotów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji statutowo odpowiedzialnych za walkę z bezrobociem

2.11.1 Program ogólnopolski-P01

 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

 • Ministerstwo Infrastruktury.

 • Ministerstwo Ochrony Środowiska

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • Krajowa Rada Zatrudnienia.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Krajowa Izba Rolnicza.

 • Patroni medialni – w zakresie promocji rozpowszechniania programu /telewizja, radio, prasa, internet /.

 • Komitet Integracji Europejskiej

Koordynatorem programu jest Fundacja BIEDA

   1. Programy wojewódzkie -PW

 • Urząd Marszałkowski

 • Urząd Wojewódzki

 • Wojewódzki Urząd Pracy

 • Wojewódzka Rada Zatrudnienia

 • Wojewódzkie Izby Rolnicze

 • Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

 • Izby Gospodarcze.

 • Patroni medialni – w zakresie promocji rozpowszechniania programu /telewizja, radio, prasa, internet /.

Koordynatorem programów wojewódzkich jest Fundacja BIEDA

   1. Programy powiatowe –PP

 • Starostwo Powiatowe / powiaty ziemskie/, Urząd Miasta /powiaty grodzkie/

 • Powiatowe lub Miejskie Urzędy Pracy.

 • Starostowie, prezydenci miast /stanowiących powiat /, burmistrzowie, wójtowie.

 • Powiatowa Rada Zatrudnienia

 • Patroni medialni – w zakresie promocji rozpowszechniania programu /telewizja, radio, prasa, internet /.

Koordynatorem programu jest Fundacja BIEDA.

   1. Programy lokalne –PL

W zależności od potrzeb partnerzy wymienieni w punktach 4.1.- 4.3

Koordynatorem programów jest Fundacja BIEDA

   1. Projekty –PR

 • Partnerami projektów są partnerzy bezpośrednio zainteresowani realizacją poszczególnych projektów.

 • Samorządy lokalne – wspólfinansowanie projektów

 • Podmioty gospodarcze – w zakresie współpracy gospodarczej.

 • Urzędy Pracy – w zakresie pomocy w naborze adresatów projektów

 • Rady Zatrudnienia – w zakresie opiniowania projektów

 • Sponsorzy, donatorzy, darczyńcy – w zakresie wspierania /dotowania/ finansowego i materialnego realizatorów projektów.

 • Patroni medialni - w zakresie promocji projektów

Koordynatorem projektów będzie Fundacja BIEDA. Na czele każdego z projektów będzie stał Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.

 

  1. Finansowanie programu

 

Realizatorzy programu deklarują się wraz z partnerami programu do zabezpieczenia środków finansowych na realizację poszczególnych projektów każdorazowo uzgadnianych między zainteresowanymi. Koszt realizacji programu WSPÓLNY INTERES planowany jest na poziomie około 1,o mld EURO.

2.12.1 Zasady finansowania programu

Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2003-2013. Program uwzględnia pakiet instrumentów finansowych do walki z bezrobociem i wspierania przedsiębiorczości, które są znane i stosowane w Unii Europejskiej. Jedną z cech tego programu jest zaprojektowanie zróżnicowanych źródeł finansowania (montaż finansowy) poszczególnych projektów, stanowiących pochodną krajowych i zagranicznych środków publicznych oraz środków pozostających w rękach prywatnych (sektor bankowy, kapitały własne przedsiębiorstw i ludności, darowizny, środki własne realizatorów programu). Taka projekcja źródeł finansowania projektów daje możliwość pozyskania znacznych środków z przedakcesyjnych / Fundusz Spójności Społeczno-Gospodarczej PHARE oraz programu SAPARD /i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Socjalnego / ESF- European Socjal Fund /. Ponadto przewidziano możliwość finansowania programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / ERDF - European Regional Development Fund / oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej / AEGGF -European Agriculture Guidance and Guarantes Fund / . Istnieje również możliwość ubiegania się w ramach poszczególnych projektów o sfinansowanie ich ze środków Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej w ramach programów LEADER,INTERREG i EQUEL.

Dodatkowo poszczególne projekty zwiększą możliwość koordynowania na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym środków publicznych pochodzących z różnych źródeł krajowych oraz funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych. Perspektywa pozyskiwania tych środków wskazanych powyżej nie zwalnia realizatorów programu od aktywnego poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania projektów lub konkretnych działań realizowanych w ramach przyszłych projektów, ponieważ nie wszystkie zadania wyszczególnione w tych projektach będą miały szansę uzyskać dofinansowanie z ww. funduszy Unii Europejskiej. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej konkretne projekty ograniczające negatywne skutki bezrobocia i wspierające rozwój przedsiębiorczości będą mogły uzyskać współfinansowania z wskazanych powyżej. Powołując się na te potencjalne źródła finansowania projektów zakłada się, różny w nich udział procentowy środków Unii Europejskiej. Zgodnie z tym założeniem, pozostała procentowa część sfinansowana może być ze środków publicznych krajowych, może pochodzić również ze środków sektora prywatnego. Środki publiczne krajowe pochodzić będą z budżetu państwa, w tym dotacji celowych, budżetów samorządów terytorialnych oraz budżetów wojewódzkich. Wdrażając projekty lokalne należy dążyć do zwiększania lokalnego udziału w finansowaniu projektów, co zwiększa szanse pozyskania środków pomocowych.

2.12.2 Źródła finansowania programu

Środki na realizację programu powinny pochodzić:

 • Budżetów samorządów terytorialnych /środki własne/

 • Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 • Dotacji i grantów od donatorów i sponsorów /krajowych i zagranicznych/

 • Przychodów z uruchamianych działalności gospodarczych w ramach podmiotów Struktury

 • Darowizn /krajowych i zagranicznych/

 • Funduszu Pracy

 • Rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetów ministerstw partnerów programu

 • Składek członkowskich

 

   1. Schemat finansowania programu

      Kliknij tutaj

 

  1. Monitoring i ewaluacja programu

   1. Ocena przez realizacja programu / ewaluacja ex-ante/

    Celem tej oceny jest dostarczenie podstaw pod przygotowanie szczegółowych założeń do poszczególnych projektów. Obejmie ona analizę słabych i silnych stron programu i poszczególnych projektów.

   2. Ocena bieżąca / on-giog/, w połowie okresu / mid-term/, i na jego zakończenie / ex-post/

    Efektywność wdrażania programu i poszczególnych projektów będzie odbywała się na bieżąco w trakcie realizacji programu i poszczególnych projektów, w połowie okresu oraz po zakończeniu realizacji programu i poszczególnych projektów.

   3. Wskaźniki

W celu oceny efektywności realizacji programu oraz oceny wiarygodności osiągniętych celów przyjmuje się następujące wskaźniki:

1.Wskaźnik trafności doboru kandydatów do pracy - liczba chętnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie w stosunku do wszystkich chętnych

2.Wskaźnik efektywności zatrudnienia - liczba osób zatrudnionych po realizacji programu w stosunku do liczby uczestników programu

3.Wskaźnik kosztu zatrudnienia - koszt realizacji całości programu w stosunku do liczby zatrudnionych

4.Wskaźnik efektywności kosztów uczestnictwa w programie - koszt realizacji całości programu w stosunku do liczby uczestników programu

5. Wskaźnik efektywności kosztów uczestnictwa w projektach - koszt realizacji całości projektu w stosunku do liczby uczestników projektu

Ponadto przy ocenie efektywności programu zostaną wykorzystane wnioski i uwagi partnerów programu, w tym:

 • Ilość osób przeszkolonych i przyuczonych do zawodu,

 • Ilość osób, uczestniczących w tym programie razem jak i poszczególnych projektach i uzyskały zatrudnienie na zasadach zawartych w Kodeksie Pracy lub innych formach,

 • Liczbę osób uniezależnionych ekonomicznie od świadczeń pomocy społecznej, w okresach półrocznych i rocznych,

 • Ilość osób, które otrzymają zatrudnienie w ramach komponentu KLASTER

 • Osoby wychodzące na otwarty rynek pracy,

 • Ilość osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą,

 

  1. Oczekiwane efekty realizacji programu

Przewiduje się, że efektem realizacji programu będzie:

 • Wzrost udziału pracujących w populacji aktywnych zawodowo.

 • Wzrost liczby osób bezrobotnych uzyskujących zatrudnienie.

 • Mniejszy procentowy udział długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych.

 • Wzrost udziału kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych.

 • Zwiększenie liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 • Ograniczenie zjawiska patologii społecznej związanej z bezrobociem.

 • Zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez podniesienie kwalifikacji kadr gospodarki i lepsze dopasowanie kwalifikacji poszukujących pracy i pracowników do potrzeb rynku pracy.

  1. Korygowanie programu

   Prezentowany program dotyczy w dużym stopniu przyszłych zdarzeń, których okoliczności zachodzenia nie mogą być w pełni wiadome w czasie jego budowania. Stąd też w programie tym dopuszcza się stałą możliwość modyfikacji treści w nim zawartych, stosownie do nowych potrzeb i okoliczności, których nie sposób było przewidzieć, a ich uwzględnienie w przyszłości może istotnie wspomóc realizację nadrzędnego celu, jakim jest tworzenie miejsc pracy. Jednak podstawą zmian, korekt i modyfikacji powinny być wyłącznie względy merytoryczne, wynikające ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych / zagrożeń i szans / oraz wewnętrznych / silnych i słabych stron / realizatorów programu.

    

  2. Podsumowanie

Realizacja celów zawartych w programie zgodnie z zamysłem autora pozwoli uniknąć działań dorywczych, często niespójnych i chaotycznych, które mogą stać się źródłem kolejnych stresów i porażek osób pozostających bez pracy i ich rodzin, co może w konsekwencji doprowadzić do izolacji społecznej, marginalizacji ich życia itp. negatywnych zjawisk społecznych.

Warunkiem powodzenia realizacji zadań zawartych w programie WSPÓLNY INTERES jest oferowanie szerokiej gamy rozwiązań i procedur niestandardowych przy jednoczesnym dostosowaniu ich do konkretnego bezrobotnego, jego oczekiwań i predyspozycji, a także zastosowanie takich procedur aktywizacyjnych, które pozwolą adresatom programu na świadomy wybór właściwej formy samorealizacji oraz odpowiedniego czasu jej wdrażania. Ponadto stworzenie odpowiednich struktur, sposobów i procedur działania będzie warunkować właściwe wdrażanie programu

Autorzy programu są przekonani, że właśnie nowatorskie i innowacyjne rozwiązania zawarte w programie pozwolą realizatorom, partnerom programu oraz, a może przede wszystkim adresatom programu uwierzyć w sen motta “Jeżeli coś ma się udać to się uda”.

 

 1. MODUŁY

  1. Opis modułów

3.1.1 Moduł WSPÓLNY INTERES

W ramach pierwszego komponentu KUŹNIE OBYWATELSKIE realizowany będzie projekt KOWAL, który jest pierwszym etapem aktywizacji adresatów programu. To w ramach tego projektu możliwym będzie skupienie wokół idei programu wszystkich chętnych chcących skorzystać z takiej formuły tworzenia sobie miejsca pracy. To tutaj w Kuźniach Obywatelskich dostępnych docelowo w całym kraju na każdym szczeblu podziału administracyjnego, będzie realizowana edukacja zarówno obywatelska, społeczna, zawodowa jak i gospodarcza. Adresaci programu będą mogli zacząć realizować własne pomysły, marzenia dotyczące własnej wizji działalności statutowej bądź gospodarczej.

Na początek, jako wolontariusze, później dla tych pomysłów, które będą najbardziej efektywne zostaną przygotowywane przez samych zainteresowanych przy współpracy z realizatorami projekty celowe. Zostaną pozyskane na realizacje takiego projektu środki finansowe, potrzebne materiały, maszyny i urządzenia, lokale bądź nieruchomości i już w następnym komponencie BANKU POMYSŁÓW I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu KLASTER będzie realizowane zatrudnienie i to zarówno w oparciu o umowę o pracę jak umowę cywilno-prawną. Jest to tylko kolejny etap w drodze do własnej firmy. Tutaj w ramach tego komponentu wcześniejszy bezrobotny lub pozostający bez pracy, adresat programu, na etapie Kuźni Obywatelskich wolontariusz, staje się pracownikiem realizującym własny projekt w ramach swoistego “przedsiębiorstwa społecznego” edukując się w 271 działalnościach produkcyjnych, handlowych, usługowych i statutowych. W ramach tego komponentu realizowane będzie również zatrudnienie socjalne w tzw. Centrach Integracji Społecznej, bądź w Klubach Integracji Społecznej. Projekt ten będzie mógł być wspieranym przez sponsorów, donatorów, darczyńców. Towarzystwo Samopomocy BIEDA ma być dla nich pracodawcą, zakładem pracy, ale nie na stałe. To tylko etap do dalszej edukacji. Dla najbardziej aktywnych i ambitnych jest przygotowany następny komponent pn. MENNICA BIZNESU z projektem OSTROGA, którego zadaniem jest edukacja już gospodarcza w podmiotach gospodarczych spółkach prawa handlowego /spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością/. Przedsmak wolności gospodarczej, ale ciągle opartej na formule zatrudnienia. Tutaj już nie ma miejsca na pomoc, darowizny, dotacje czy też subwencje. Tutaj nie pisze się projektów tutaj opracowuje się biznesplany, tutaj partnerem finansowym będą banki. Weryfikatorem zachowań tych podmiotów będzie rynek. Możliwość “wyżycia się” gospodarczego na wolnym rynku, realizowanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, walka z konkurencją to jest właśnie to, w czym edukować będzie się adresat programu. Stąd już tylko krok do upragnionej własnej firmy, do osiągnięcia celu, do początku realizacji marzeń i planów adresatów programu. Ci spośród zatrudnionych pracowników, którzy stwierdzą, że już mogą samodzielnie funkcjonować na rynku będą zakładać własne firmy i korzystać z wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas uczestnictwa w programie WSPÓLNY INTERES. Autorzy programu nazwali ten etap jako komponent KLUB AMBITNYCH a projekt, który będzie to realizował nazywa się PREMIUM. Pochodną od tego projektu będzie projekt FORUM realizowany w ramach komponentu PLATFORMA WSPÓŁPRACY stanowiącej o instytucjonalizacji integracji gospodarczej uczestników /adresatów/ programu WSPÓLNY INTERES. Tutaj już, jako MiŚP będą się zrzeszać i artykułować swoje problemy, dyskutować i wpływać na przyszły kształt swojej firmy w kraju, jak i w Unii Europejskiej.

   1. Moduł ZATRUDNIENIE SOCJALNE

Centrum Integracji Społecznej /CIS/- realizacja zadań związanych z readaptacją zawodową mającą na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach Centrum zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy lub uruchomienia samodzielnej działalności gospodarczej / dwie ścieżki aktywizacji/

Centrum Integracji Wiejskiej /CIW/- realizacja zadań związanych z readaptacją zawodową mającą na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach Centrum zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku pracy lub uruchomienia samodzielnej działalności gospodarczej / dwie ścieżki aktywizacji/ na obszarach wiejskich

Klub Integracji Społecznej /KIS/- realizacja zadań związanych z readaptacją społeczną prowadzącym działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub przebywania,

Dom Integracji Społecznej /DIS/ –realizacja zadań w zakresie czasowej pomocy uczestnikom w udzieleniu schronienia i pomocy materialnej mających na celu doprowadzenia do stabilizacji emocjonalnej, przeciwdziałające instytucjonalizacji - przyczyniającej się do pełnego powrotu do życia społecznego i zawodowego,

Serwis Pracy - realizacja zadań w zakresie informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie po rynku pracy z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych. Doradztwo i poradnictwo.

Skarbnica Darów – realizacja zadań z zakresu samopomocy w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej. Pomoc osobom potrzebującym wsparcia materialnego.

Pro-Integrum – realizacja integracji społecznej. Propagowanie i ułatwianie dostępu do kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i turystyki osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

3.2 Schemat ideowy

     Kliknij tutaj

 1. KOMPONENTY

  1. A- Kuźnie Obywatelskie

  2. B- Bank Pomysłów i Przedsiębiorczości

  3. C- Mennica Biznesu

  4. D- Klub Ambitnych

  5. E- Platforma Współpracy