Innowacyjność programu WSPÓLNY INTERES

Program WSPÓLNY INTERES, którego komponentami są przedstawione projekty jest programem autorskim, który nie ma odpowiednika w innych programach, bądź rządowych bądź społecznych. Jest programem unikatowym w skali kraju. Można w nim doszukać się pewnych analogii do programów wcześniej realizowanych, bądź realizowanych obecnie w krajach Unii Europejskiej. Koncentruje się on na nowych, innowacyjnych instrumentach właśnie projektach-komponentach programu kierowanych do bezrobotnych i osób poszukujących pracy, rozwijających ich zdolność do bycia zatrudnionym i utrzymywania zatrudnienia, jak i rozwijających ich przedsiębiorczość, kreatywność, mających jednocześnie na celu ich aktywizację. Rozwijanie umiejętności i zdolności zatrudnienia osób znajdujących się poza rynkiem pracy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów programu. Program zapobiegając i zwalczając bezrobocie oraz rozwijający zasoby ludzkie promuje jednocześnie równe szanse dla wszystkich jego adresatów i uczestników w dostępie do rynku pracy. Program poprzez definiowane grupy docelowe adresatów nakierowuje się na zasadę równości miedzy kobietami i mężczyznami.

Również w założeniach programu jest zapisana promocja programu mająca za zadanie efektywne rozpowszechnianie efektów wynikających z jego realizacji z udostępnianiem dobrych pomysłów.

Czym jest ten program?

Jest przede wszystkim nadzieją dla całej rzeszy dzisiejszych bezrobotnych, ale nie tylko, jest on również nadzieją dla absolwentów szkół i uczelni, nadzieją bezrobotnych niepełnosprawnych, również nadzieją dla dzisiejszych uczniów i studentów jutrzejszych bezrobotnych. Jest to program wypełniający lukę w edukacji osób dzisiaj pozostających bez pracy, jak również tych, którzy takowymi staną się w najbliższym czasie.

Wreszcie jest on nadzieją i światłem w tunelu dla wykluczonych społecznie, pozostających na marginesie naszego społeczeństwa w obszarze długotrwałego bezrobocia, czy też jest nadzieją dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program jest w naszym zamyśle programem edukacyjnym. Komponenty tego programu są kolejnymi etapami edukacji społecznej, obywatelskiej, zawodowej, czy też wreszcie gospodarczej. Cały proces edukacyjny realizowany jest przez organizacje pozarządowe, będące wykonawcami tego programu.

Te dwuznacznie i intrygująco brzmiące słowa w tytule programu są wyzwaniem. WSPÓLNY INTERES – jest interesem nas wszystkich – to jest bezrobotnych, wolontariuszy, urzędów i instytucji odpowiedzialnych za walkę z bezrobociem, samorządów terytorialnych, parlamentarzystów, naukowców, mediów, partii politycznych, kościoła, organizacji społecznych i pozarządowych, przedsiębiorców. To właśnie ten program oparty jest na partnerstwie uwzględniający zbieżność interesów partnerów. Jest on początkiem tworzenia podstaw pod Partnerstwo dla Rozwoju /PDR/, które powinno połączyć wysiłki i zasoby na rzecz znajdowania właśnie innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych celów oraz problemów wspólnie określanych. Definiując również adresatów jako partnerów program realizuje zasadę empowerment/ang./ oznaczający udział grup napotykających na problemy w integracji społecznej i zawodowej w decyzjach i działaniach podejmowanych w ramach tego partnerstwa. Zasada ta ma na celu podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększania w ten sposób efektywność realizowanych projektów.

Czy można wykorzystać do tego opisu programu WSPÓLNY INTERES poniższe wyrażenia związane z innowacją, na pewno tak.

 • Nowatorstwo – program zawiera rozwiązania nowe dotychczas nie realizowane wymyślone, zaprogramowane i zaprojektowane przez samych bezrobotnych

 • Prekursorstwo nigdy taki program o takim zakresie i skali, wielopłaszczyznowy i wielokierunkowy nie był wdrażany przez organizację pozarządową w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej

 • Odkrywczość to właśnie motto programu “ jeżeli coś ma się udać to się uda” będące parafrazą praw Murphy¢ go / jeżeli coś może się nie udać to się nie uda / stanowi odkrycie dla adresatów programu. Tylko wytrwałość i determinacja w wytyczonym celu może przynieść sukces – i to jest odkrycie tej prawdy.

 • Pionierstwo to adresaci programu realizujący poszczególne projekty będąc jednocześnie ich autorami i realizatorami są pionierami tych działań.

 • Nieszablonowość - nie mamy żadnych wzorców i przykładów, na których moglibyśmy się oprzeć. Wszystkie wypracowane przez nas metody realizacji celów programu są niestandardowe i nie dające się z niczym wcześniejszym porównać i dlatego, nie są zrozumiałe dla wielu czytających nasz program.

 • Odrębność podkreślamy na każdym kroku, że nasze działania nie są wyręczaniem instytucji powołanych do rozwiązywania problemów na rynku pracy a są jedynie ich uzupełnieniem.

 • Indywidualność w całym naszym programie podkreślamy rolę samego adresata i realizatora poszczególnych projektów i jego aktywności, kreatywności i zaangażowania. Projekty nakierowane są na ludzi i na rozwiązywanie ich indywidualnych / osobistych / problemów. Program upodmiotawia adresatów czyniąc z nich wreszcie również partnerów na rynku pracy.

 • Różność program szanuje różność poglądów, przekonań religijnych, płci, wykształcenia, statusu społecznego, zdrowotnego i materialnego, odrębności kulturowe i etniczne, czy też narodowościowe. Jest jednocześnie obojętnym w sensie ideologicznym, ale nie obojętnym na krzywdę społeczną.

 • Różnorodność-program cechuje się wielością i wielotematycznością działań podejmowanych w celu realizacji programu. Jest wielokierunkowym i wielopłaszczyznowym podejściem do tematu rynku pracy.

 • Optymalizacja- zakładająca racjonalizację wydatków publicznych na realizację rozwoju zasobów ludzkich, których wykonawcą w ramach realizowanych programów zamierza stać się fundacja BIEDA.

 • Usprawnienie program zakłada usprawnienie obsługi bezrobotnych, poszukujących pracy i wykluczonych społecznie i zmniejszenie tym samym niezadowolenia społecznego.

 • Niepospolitość program został opracowany przez ludzi, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tymi zagadnieniami. Na bazie wcześniejszych doświadczeń i obserwacji oraz występującego zapotrzebowania społecznego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

 • Oryginalność- tylko na taką mogli zdobyć ludzie, którzy nie mając nic do stracenia, a wszystko do zyskania stworzyli program WSPÓLNY INTERES.

I to z czym, również można kojarzyć innowacyjność w naszym programie, to przede wszystkim zmiana stanu definiowana jego celami:

 • Poprawa – można by wiele stron napisać co ten program poprawi. Najważniejszą rzeczą będzie poprawa relacji społecznych i zrozumienia sensu aktywizacji samych adresatów programu WSPÓLNY INTERES oraz ich świadomości co do zmian zachodzących na rynku pracy. Poprawa stanu psychicznego dzisiejszego bezrobotnego czy wykluczonego społecznie jutrzejszego adresata programu jest równie ważnym czynnikiem. który w tym programie odgrywa jedna z kluczowych ról

 • Polepszanie rozumiane, jako cząstkowe działania mające na celu poprawę istniejącego stanu na etapie wdrażania programu WSPÓLNY INTERES

 • Zmiana na lepsze mierzalne zadowolenie adresatów i realizatorów programu WSPÓLNY INTERES wyrażające się w zmianie jego statusu społecznego i materialnego

 • Postęp mierzony efektami w postaci stworzonych miejsc pracy, czy wygenerowanych podmiotów gospodarczych, czy też samodzielnych organizacji pozarządowych w wyniku realizacji programu WSPÓLNY INTERES.

Program WSPÓLNY INTERES zakłada, że efektem działań innowacyjnych wymienionych powyżej będzie rozwój nowych metod, narzędzi i nowego podejścia do rozwiązywania problemów na rynku pracy z równoczesnym formułowaniem nowych celów, określenie nowych i obiecujących podejść do problemów, otwarcie nowych dróg do zatrudnienia.