1.Adresy:

 

Adres rejestrowy:

ul. 3 Maja 34

62-030 LUBOŃ

 

Adres do korespondencji:

ul. 3 Maja 34

62-030 LUBOŃ

 

 

2.Kontakt

tel./fax 0-61 853 12 94

Dyrektor Biura

Piotr Maria Szarafiński

e-mail: piotr2202@interia.pl

 

3.Dane rejestrowe

NIP 783-15-57-200

REGON 634238506

KRS 000050194

Data rejestracji w KRS 04.10.2001 r

 

4.Władze statutowe

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji

Mieczysław Skrzypczak

Wiceprezes

Anna Kowalska

 

5.Statut

Stowarzyszenie

Towarzystwo Samopomocy

BIEDA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Towarzystwo Samopomocy BIEDA zwane dalej “Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami/ i niniejszego statutu .
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,

  siedzibą stowarzyszenia jest miasto Luboń.

 2. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną .
 4. Stowarzyszenie może tworzyć związki stowarzyszeń o celach zgodnych z niniejszym statutem

§ 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Stowarzyszenie może przystępować do spółek.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem stowarzyszenia jest:

1. Działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych oraz ich zatrudnianie

2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zmniejszająca negatywne skutki bezrobocia min. wśród

absolwentów ,mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych.

3. Inicjowanie, organizowanie i realizowanie zatrudnienia bezrobotnych.

4. Realizowanie programów w zakresie pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska,

oświaty, turystyki i rolnictwa ograniczających bezrobocie oraz przyczyniających się do rozwoju

przedsiębiorczości.

5. Realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób

niepełnosprawnych.

6. Podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych na rzecz bezrobotnej młodzieży oraz młodzieży

wchodzącej na rynek pracy.

7. Aktywizacja osób będących wcześniej bezrobotnymi w celu podejmowania działalności na własny

rachunek.

8. Propagowanie prospołecznych, progospodarczych , prowolnorynkowych i proeuropejskich postaw

bezrobotnych.

9.Prowadzenie działań mających na celu podniesienie poziomu życia dla osób żyjących na granicy

minimum socjalnego i minimum egzystencji.

10.Działalność charytatywna /dobroczynna/ dla potrzebujących pomocy oraz wsparcia bezrobotnych i

ludzi biednych.

11.Prowadzenie samopomocy w środowisku bezrobotnych i ludzi biednych.

12.Stworzenie płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej i

samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania

bezrobocia.

Cele Stowarzyszenia są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie działalności gospodarczej , pozarolniczej i rolniczej pozwalającej wykorzystać potencjał ludzki tkwiący wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Tworzenie miejsc pracy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla bezrobotnych w miastach oraz na obszarach wiejskich w tym osób niepełnosprawnych, absolwentów oraz młodzieży.
 3. Zatrudnianie bezrobotnych w ramach prowadzonych działalności gospodarczej, pozarolniczej i rolniczej lub powierzanie innej pracy zarobkowej w ramach organizowanych robót publicznych ,prac interwencyjnych.
 4. Korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym.
 5. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz ustawodawczych , władz rządowych i samorządowych oraz nawiązywanie z nimi współpracy.
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnianych bezrobotnych, dostarczanie im umiejętności oraz wspieranie ich organizacyjnie , ekonomicznie, finansowo, logistycznie, marketingowo do zaistnienia na wolnym rynku i samodzielnego poruszania się po nim.
 7. Aktywizowanie zatrudnionych bezrobotnych w ramach prowadzonych działalności gospodarczych ,pozarolniczych i rolniczych oraz społecznych do podjęcia działalności na własny rachunek zarówno gospodarczej , pozarolniczej i rolniczej lub społecznej.
 8. Obniżanie kosztów utrzymania bezrobotnych , ludzi biednych oraz rodzin pracowniczych.
 9. Obsługę biurowo-administracyjną realizowanych programów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 10. Współdziałanie z instytucjami , organizacjami zajmującymi się aktywnym zwalczaniem bezrobocia oraz jego łagodzeniem , w tym z Radami Zatrudnienia.
 11. Współpracę z krajowymi ,zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami bezrobotnych.

 

§ 8

Żadne przejawy działalności Stowarzyszenia nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki realizacji w/w celów określają regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia.

 

 

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne deklarujące wolę uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, deklarują wolę przestrzegania statutu, oraz deklarują wolę regularnego wnoszenia opłat/składek na zasadach określonych w statucie.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych
 4. Członków założycieli

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia .
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 6. Członek założyciel posiada pełne prawa członkowskie przysługujące członkom zwyczajnym.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia,
 4. korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej,
 6. zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów, i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

 

§ 15

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt b-f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się zdeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 18 miesięcy
 4. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę pozbawienia praw publicznych.
 5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które nadały członkostwo.
 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c,d,e) orzeka Zarząd. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie dwóch tygodni od doręczenia właściwej decyzji, do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie

§ 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście

3.Uchwały Walnego Zebrania zapadają o ile Statut nie stanowi inaczej zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 21

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje się raz w roku w ciągu 8 miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
 3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

  a) z własnej inicjatywy

  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

  c) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.

 7. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadamiani o terminie ,miejscu i proponowanym porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 8. W przypadkach określonych w ust 6 pkt b) i c) Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. Uchwalanie regulaminów wyboru władz Stowarzyszenia
 4. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia za wyjątkiem pierwszego Prezesa oraz członków Zarządu ,którzy wybierani są przez członków założycieli Stowarzyszenia z ich grona na pierwszą 3-letnią kadencję .
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu ,
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek,
 11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. Zatwierdzenie zasad zwrotu poniesionych wydatków poniesionych w związku z pełnioną funkcją przez członków Zarządu.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania , reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem .
 2. Zarząd składa się z 2-4 członków, w tym Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie , a także wybieranych ze swojego grona członka zarządu , ewentualnie sekretarza i/lub skarbnika , z wyjątkiem pierwszego Zarządu ,który wybrany zostanie przez członków założycieli z ich grona na okres 3 lat..
 3. Zarząd sprawuje swoje funkcje społecznie. Społeczni członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną przez siebie pracą w zarządzie Stowarzyszenia. Zasady zwrotu poniesionych wydatków przygotowuje Zarząd ,zatwierdza zaś Walne Zebranie.
 4. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia zwanego dalej Biurem.
 5. Pracami Biura kieruje zatrudniony przez Zarząd Dyrektor Biura Stowarzyszenia zwany dalej Dyrektorem Biura .
 6. Zasady działania Biura określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu. Ponadto Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu lub Dyrektora zwołuje posiedzenie dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ jego członków .

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania ,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Biura Stowarzyszenia
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Biura
 7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 9. powoływanie komisji, zespołów, grup oraz określanie ich zadań,
 10. zwoływanie Walnego Zebrania ,
 11. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 13. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 14. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 15. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

Komisja rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu ,

§ 27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu . Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie .
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze nabyte w trakcie działalności Stowarzyszenia

§ 29

1. Dochodami Stowarzyszenia są:

 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
 3. dotacje ,subwencje
 4. darowizny, zapisy, spadki
 5. wpływy z działalności statutowej
 6. dochody z ofiarności publicznej
 7. dochody z działalności gospodarczej

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

1.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz jednego z członków Zarządu.

2.Prezes i Zarząd mogą upoważnić Dyrektora Biura do wykonywania czynności wykonawczo -zarządzających w stosunku do uchwał Zarządu.

3.Dyrektor Biura jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz likwidacja Stowarzyszenia następuje przez uchwałę Walnego Zebrania podejmowaną kwalifikowaną większością 3/4 głosów, przy obecności przynajmniej 3/4 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaga zwykłej większości przy w/w quorum.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania . Do zawiadomienia Zarząd załącza projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz wskazuje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia dla stowarzyszeń i fundacji o podobnych celach nie nastawionych na zysk .
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania , likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie , mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (dz. u. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

5.Załącznik do statutu- działalności gospodarcze wg PKD

Wykaz planowanych działalności gospodarczych

Załącznik nr 1

do statutu Stowarzyszenia Towarzystwo Samopomocy BIEDA z siedzibą w Luboniu

17.72.Z Produkcja odzieży dzianej

18.21.Z Produkcja ubrań roboczych

18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała

18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała

18.23.Z Produkcja bielizny

18.24.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana

20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych

20.10.B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna

20.20.Z Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek

20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych

20.51.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

20.52.Z Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania

21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

21.22.Z Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

21.23.Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych

21.24.Z Produkcja tapet

21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana

22.11.Z Wydawanie książek

22.12.Z Wydawanie gazet

22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych

22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza

22.21.Z Drukowanie gazet

22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

22.23.Z Introligatorstwo

22.24.Z Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich

22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała

22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych

22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo

22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji

24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących

24.52.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

25.13.A Produkcja wyrobów gumowych technicznych

25.13.B Produkcja wyrobów gumowych pozostałych

25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych

25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

25.12.Z Bieżnikowanie opon

25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

26.21.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

26.24.Z Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych

26.25.Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych

26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej

26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych

26.62.Z Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa

26.63.Z Produkcja masy betonowej

26.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej

26.66.Z Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych

26.70.Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego

26.82.Z Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej

28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

28.62.Z Produkcja narzędzi

28.63.Z Produkcja zamków i zawiasów

28.71.Z Produkcja pojemników metalowych

28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich

28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu

28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn

28.75.A Produkcja wyrobów metalowych gotowych pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostała

29.32.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych

29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa

29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów

31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego

36.11.Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia

36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała

36.13.Z Produkcja mebli kuchennych

36.14.A Produkcja mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli

36.50.Z Produkcja gier i zabawek

36.62.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu

37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych

45.11.Z Przygotowanie terenu pod budowę

45.12.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków

45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych

45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych

45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych

45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych

45.25.A Stawianie rusztowań

45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem

45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych

45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych

45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych

45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

45.41.Z Tynkowanie

45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej

45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

45.43.B Sztukatorstwo

45.44.A Malowanie

45.44.B Szklenie

45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych

50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych

50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi

50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich

50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw

51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów

51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych

51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt

51.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

51.24.Z Sprzedaż hurtowa skór

51.25.Z Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu

51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych

51.33.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych

51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

51.39.Z Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych

51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych

51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących

51.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego

51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna

51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

51.62.Z Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych

51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych

51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego

51.66.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników

51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana

51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

52.11.Z Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych

52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków

52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych

52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach

52.27.B Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

52.32.Z Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych

52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych

52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży

52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych

52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych

52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych

52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek

52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów

52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana

52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach

52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych na straganach i targowiskach

52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach

52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

52.71.Z Naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych

52.72.Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego

52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

55.11.Z Hotele i motele z restauracjami

55.12.Z Hotele i motele bez restauracji

55.21.Z Schroniska turystyczne

55.22.Z Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych

55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane

55.30.A Restauracje

55.30.B Pozostałe placówki gastronomiczne

55.40.Z Bary

55.51.Z Stołówki

55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

60.22.Z Działalność taksówek osobowych

60.23.Z Pozostały pasażerski transport lądowy

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi

60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

63.30.A Działalność biur podróży

63.30.B Działalność agencji podróży

63.30.C Działalność biur turystycznych

63.30.D Pozostała działalność turystyczna

64.12.A Działalność kurierska

64.12.B Działalność pocztowa

67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi

70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

70.31.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych

71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych

71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania

72.30.Z Przetwarzanie danych

72.40.Z Działalność związana z bazami danych

72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących

72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką

74.11.Z Działalność prawnicza

74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa

74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

74.30.Z Badania i analizy techniczne

74.40.Z Reklama

74.50.A Działalność związana z pośrednictwem pracy

74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

74.81.Z Działalność fotograficzna

74.82.Z Działalność związana z pakowaniem

74.83.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

85.11.Z Szpitalnictwo

85.12.Z Praktyka lekarska

85.13.Z Praktyka stomatologiczna

85.14.A Działalność paramedyczna

85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych

85.14.D Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

85.31.A Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży

85.31.B Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem

85.32.A Żłobki

85.32.B Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

85.32.C Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

85.32.D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania

90.00.A Wywóz śmieci i odpadów

90.00.B Unieszkodliwianie odpadów

90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne

92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych

92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury

92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana

92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych

92.33.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

92.34.Z Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

93.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

93.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana