Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych

 

1.Adresy:

 

Adres rejestrowy:

ul. 3 Maja 34

62-030 LUBOŃ

Adres do korespondencji:

  Biuro Stowarzyszenia

ul.Krakowska 23/25

  61-893 POZNAŃ

 

 2.Dane rejestrowe

  NIP 777-25-39-576

  REGON 639831930

  Przedstawiciel Stowarzyszenia

  Zdzisław Jan Dudek 0-692 902 571

 

3.Regulamin

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

 

Postanowienia Ogólne

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych “BIEDA” i zwane jest w dalszej części regulaminu Stowarzyszeniem

2.Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 17 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego regulaminu

3.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym Stowarzyszeniem o celach niezarobkowych

4.Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą miasto Luboń

5.Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej

6.Stowarzyszenie nie może powoływać jednostek terenowych

7.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym

8.Nazwa, skrót Stowarzyszenia “BIEDA” są zastrzeżone i podlegają ochronie

9.Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami polskimi oraz zagranicznymi o podobnym profilu działania

10.Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Zdzisław Jan Dudek zam. w Gostyniu ul. Matejki 8.Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

11.Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich

12.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników

 

Cele i sposoby działania

 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1.Realizacja i wspieranie programów redukujących bezrobocie oraz aktywizujących bezrobotnych

2.Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych ,organizacji administracji rządowej i samorządowej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz redukcji bezrobocia

3.Rozszerzenie wiedzy na temat bezrobocia

4.Tworzenie warunków do likwidacji bezrobocia przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz tworzeniem nowych możliwości

Sposoby działania:

1.Mobilizowanie bezrobotnych do uczestniczenia w procesach tworzenia nowych miejsc pracy

2.Organizowanie podstaw prawnych i ekonomicznych do prowadzenia przez bezrobotnych działalności gospodarczej

3.Współpraca z organami administracji państwowej

4.Współpraca z organami administracji samorządowej i mediami

5.Gromadzenie rozpowszechnianie zgodnych z celami stowarzyszenia informacji i materiałów dotyczących bezrobocia

6.Obsługę biurowo-administracyjną realizowanych programów zgodnych z celami Stowarzyszenia

 

Członkostwo

 

1.Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel RP po ukończeniu 16 roku życia

2.Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji

3.Członkowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad ideowych Stowarzyszenia

4.Członkowstwo ustaje w momencie pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka

 

Władze Stowarzyszenia

 

1.Władze Stowarzyszenia wybierane są na pierwszym Zgromadzeniu od momentu złożenia informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i pełnią swoją funkcję przez 5 lat

2.Władze Stowarzyszenia noszą nazwę Rady

3.Władze wybierają spośród swego grona Przewodniczącego, odpowiedzialnego za realizację i przestrzeganie regulaminu

4.Władze stowarzyszeniu liczą od 2 do 4 osób

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się na drodze głosowania większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania

2.Ustawa o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje o losach majątku Stowarzyszenia

Luboń 07.11.2000 r.