USTAWA O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM

Ustawa określa działania, których celem jest integracja osób podlegających wykluczeniu, nie mogących własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Ustawa ma zastosowanie do w/w osób, nie posiadających własnych dochodów, w szczególności nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych, renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, a w szczególności do osób:

 • Bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 • Uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

 • Chorych psychicznie

 • Bezrobotnych pozostających bez pracy, przez co najmniej 36 miesięcy

 • Opuszczających zakłady karne

 • Uchodźców

Celem ustawy jest udzielanie pomocy w usamodzielnieniu osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu poprzez edukację zawodową i społeczną w celu osiągnięcia własnym staraniem samodzielności ekonomicznej; prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej; stworzenie instytucjonalnych mechanizmów, umożliwiających zatrudnienie i związaną z tym readaptację zawodową i integrację społeczną dla tych osób, które nie są w stanie wykazać wymagań produktywności, co znacznie ogranicza możliwość zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Zadania określone w ustawie realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne, tzw. zapewnienie w/w osobom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, a także poprzez wspierane zatrudnienie socjalne.

Centrum integracji społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą program reintegracji zawodowej i społecznej, poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych; naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym zatrudnieniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągania własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Ustawa przewiduje tworzenie Centrów Integracji Społeczne jako wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych, których statutowym zadaniem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych.

Centrum powinno wykonywać funkcje:

 • społeczno – wychowawcze, rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji i socjalizacji

 • ochronne rozumiane jako zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, czasu pracy, wyżywienia oraz ekwiwalentu wynagrodzenia

 • ekonomiczne, rozumiane jako statutowa działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym

 • edukacyjne, rozumiane jako praktyka działania w zakresie szeroko rozumianej reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego

 • terapeutyczne, rozumiane jako eliminowanie źródeł objawów i skutków psychologiczno-społecznych dysfunkcji.

Centra powstały z inicjatywy samorządu gminnego, organizacji pozarządowych jako zadanie o charakterze fakultatywnym.

Wniosek o przyznanie statusu Centrum byłoby składane do wojewody, zatwierdzone w drodze administracyjnej przez wojewodę- stanowiłoby podstawę do możliwości dofinansowania.

 

ZASADY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • Centrum może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową, oraz działalność wytwórczą w rolnictwie.

 • Działalność Centrum jest finansowana z:

  1. dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy

  2. przychodów uzyskanych z działalności centrum

 • 3. w przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową, działalność    centrum może być finansowana z: zasobów instytucji tworzącej, pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł.

 • Pracownikami Centrum są:

  1. pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj działalności oraz za obsługę finansową  Centrum

  2. instruktorzy prowadzący zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej

 • 3. pracownik socjalny

  4. instruktorzy zawodu

   

ZASADY KIEROWANIA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • na podstawia własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego

 • wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub Klubu Integracji Społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego

 • kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego

 • program powinien określać w szczególności:

  1. zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej

  2. rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia

  3. osoby odpowiedzialne za realizację programu

 • program, na wniosek, każdej ze stron może podlegać zmiana

 • zaprzestanie realizacji programu następuje w przypadku

  1. uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu uniemożliwiającego jego dalszą realizację

  2. trwałego opuszczania zajęć

  3. oświadczenie przez uczestnika o odstąpieniu od realizacji programu

 • Zakończenie programu następuje w dniu, w którym uczestnik podjął zatrudnienie lub upłyną okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum

ZASADY UCZESTNICTWA W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • Czas codziennego pobytu w Centrum nie może być krótszy niż 6 godzin

 • Uczestnikom przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum

 • Uczestnikom przysługuje jeden posiłek dziennie w trakcie pobytu

 • Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc. W tym czasie uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 40 % zasiłku dla bezrobotnych.

 • Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Jeśli występuje taka potrzeba pobyt można przedłużyć o 6 miesięcy

 • W okresie uczestnictwa przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 80 % zasiłku dla bezrobotnych

 • Świadczenie jest wypłacane w okresach miesięcznych

 • Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieobecności uczestnika w zajęciach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przez 3 i więcej dni, świadczenie nie przysługuje.

 

WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO

 • Wyjście z okresu uczestnictwa do pełnej aktywizacji zawodowej możliwe jest w trzech formach:

  1. skierowania przez powiatowy urząd pracy do pracy u przedsiębiorcy w ramach wspieranego zatrudnienia socjalnego

  2. zatrudnienia uczestnika w Centrum na podstawie mowy o pracę

  3. podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników.

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • W klubach integracji społecznej mogą być w szczególności organizowane i prowadzone

  1. programy zatrudnienia czasowego, mające na celu pomoc w znalezieniu pracy

  2. poradnictwo prawne

  3. działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych

Uczestnictwo w Klubach Integracji Społecznej jest dobrowolne.