1.Adresy:

Adres rejestrowy:

Fundacja BIEDA

ul. Fabianowska 6

62-064 PLEWISKA

Adres do korespondencji:

Biuro Fundacji BIEDA

ul Krakowska 23/25

61-893 POZNAŃ

 

2.Kontakt

Biuro Fundacji BIEDA

ul Krakowska 23/25

61-893 POZNAŃ

tel./fax 0-618531294

Dyrektor Biura

Wojciech Gładysiak

Wicedyrektor Biura

Iwona Gładysiak

e-mail: iwabieda@wp.pl

 

3.Dane rejestrowe

NIP 777-26-00-608

REGON 634222942

KRS 000037252

Data rejestracji w KRS 21.08.2001 r

 

 

4.Władze statutowe

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji

Eugeniusz Dorsz

Wiceprezes

Mieczysław Dolata

 

 

5.Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą "BIEDA" zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona przez Ryszarda Chwaliszewskiego ,Michała Majchrzaka oraz Zdzisława Dudka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 listopada.2000 r. repertorium nr A 6870/2000 ,w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Wyspiańskiego 2/6, przed notariuszem Zofią Bystrzyską, na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Plewiska

§ 4

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 7

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są :

1. Wspieranie i realizacja programów redukujących bezrobocie oraz aktywizujących bezrobotnych

2. Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych ,organizacji administracji rządowej i samorządowej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz redukcji bezrobocia

3. Tworzenie warunków do likwidacji bezrobocia przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz tworzeniem nowych możliwości samozatrudniania się bezrobotnych

4. Wspomaganie inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych, inwestycyjnych służących aktywizacji bezrobotnych

5. Przygotowanie dla szczególnie uzdolnionej bezrobotnej młodzieży warunków zapewniających pełny rozwój zdolności i talentów, zwłaszcza poprzez umożliwienie jej kształcenia i podnoszenie kwalifikacji

6.Niesienie wszelkiej pomocy charytatywnej ludziom dotkniętym problemem bezrobocia

7.Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach bezrobocia

8. Integrowanie środowiska osób bezrobotnych

9. Wymiana wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach

Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Finansowanie programów redukujących bezrobocie oraz finansowanie wszelkich inicjatyw służących aktywizacji bezrobotnych.

2.Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej tym instytucjom.

3. Uczestnictwo w programach i przedsięwzięciach podejmowanych przez sektor publiczny i organizacje pozarządowe prowadzące działalność oświatową, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej bezrobotnych inwalidów.

4.Wspieranie i finansowanie wszelkich ekonomicznie uzasadnionych inicjatyw służących celom Fundacji.

5. Korzystanie z programów dostarczających wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej związanych z problemem bezrobocia.

6. Prowadzenie aktywnej akcji informacyjnej i edukacyjnej w społeczeństwie informującej o poważnym problemie społecznym jakim jest bezrobocie. Informowanie opinii publicznej o problemach społecznych, które prowadzą lub są wynikiem bezrobocia. Nieodpłatne publikowanie materiałów na ten temat, współpraca ze środkami masowego przekazu. Informowanie o istnieniu Fundacji jako instytucji, gdzie można i trzeba zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia bezrobociem lub bycia bezrobotnym.

7.Nieodpłatne prowadzenie aktywnej akcji informacyjnej w grupach społecznych zagrożonych bezrobociem lub będącymi bezrobotnymi , o możliwościach zatrudnienia . Nieodpłatne publikowanie materiałów i organizowanie kampanii w środkach masowego przekazu adresowanej do ww. grupy społecznej.

8. Pomoc charytatywna finansowa lub rzeczowa rodzinom, które - wskutek bezrobocia bliskiej osoby - popadły w trudne warunki życiowe. Egzekwowanie należnej im pomocy i wsparcia od instytucji państwowych i samorządowych.

9.Współpracę z administracją rządową, agendami rządowymi, organami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

10.Prowadzenie nieodpłatnych warsztatów, konferencji i szkoleń oraz przygotowywanie i nieodpłatne udostępnianie opracowań w zakresie problemu dotyczącego bezrobocia dla min.: wolontariuszy chcących pracować na rzecz Fundacji, służb socjalnych, psychologów, prawników, polityków, dziennikarzy z kraju i zza granicy oraz dla organizacji pozarządowych, których działanie jest zgodne z celami Fundacji.

11.Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami bezrobotnych.

12. Organizowanie i finansowanie krajowych i zagranicznych stypendiów, kursów zawodowych, konkursów dla szczególnie uzdolnionej bezrobotnej młodzieży.

§ 11

Dla osiągania wspólnych celów statutowych ,oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi ,których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu  niezbędnych na ten cel funduszy z innych źródeł

§ 12

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

§ 13

Szczegółowe zasady i warunki realizacji w/w celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł (słownie tysiąc złotych) oraz środki finansowe ,prawa majątkowe , nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochodami Fundacji są:
1. Darowizny, spadki i zapisy otrzymywane
zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

2. Subwencje i dotacje osób prawnych krajowe i zagraniczne.

3. Dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji , akcji charytatywnych, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji.
4. Odsetki bankowe, dywidendy, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych .
5. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomości oraz praw majątkowych wraz z pożytkami i dochodami z tych praw.

6) Dotacje i subwencje z funduszy publicznych

7)Innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

 

§ 17

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 19

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

3.Komisja Rewizyjna.

§ 20

Nie można łączyć funkcji Członka Rady Fundacji z funkcją Członka Zarządu Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 21

  1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym Fundację.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

b) opiniowanie programów działania Fundacji

c) zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji oraz w nich uczestniczyć
d) utworzenie Komitetu Honorowego Fundacji oraz powoływanie jego członków,
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu
Fundacji, Komisji Rewizyjnej,

f) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji oraz wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej

g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji,
h) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji,
i) podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji,
j) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i powoływanie likwidatora Fundacji,
k) wytyczanie kierunków działania Fundacji,
l) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
ł) ustalanie
kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do rozdziału zgromadzonych środków

m)zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjętych z własnej inicjatywy,

n) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

o) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

p) wybór audytora,
r) zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów Fundacji,
s) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,

t) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
u) wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie § 41 ust. 6 Statutu


§ 22

1.Rada Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powołanych przez Fundatorów na okres trzech lat.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji.
3. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ,rezygnacji lub śmierci Członka Rady Fundacji.
4. Przewodniczącego Rady Fundacji wyznaczają Fundatorzy.
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

6.Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący.

§ 23

1. Rada Fundacji działa na posiedzeniach

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołują Fundatorzy albo Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy do roku.
4. Rada prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji uprawniona jest do podejmow
ania wiążących uchwał, jeżeli na jej posiedzeniu reprezentowana jest przynajmniej połowa Członków Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji powołuję również Członków Komitetu Honorowego. Członkowie Komitetu Honorowego będą mieli prawo do uczestniczenia w posiedzeni
ach Rady Fundacji z głosem doradczym. Szczegółowy regulamin działania Komitetu Honorowego uchwali Rada Fundacji.

§ 24

1. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć Fundatorzy Fundacji oraz Członkowie Zarządu. Fundacji.
2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

§ 25

Rada Fundacji działa zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Fundatorów.

 

Zarząd Fundacji

§ 26

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia
pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
c) nienależytego wypełniania obowiązków,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
e) z innych istotnych przyczyn.

§ 27

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Prezes wyznacza spośród Członków Zarządu Wiceprezesa i/lub Sekretarza.

§ 28

1.Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności .Zarząd Fundacji:
a) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów,
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,
d) uchwala, kierując się postanowieniami S
tatutu, Regulamin Zarządu, określając w nim między innymi sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych Zarządu i tryb obradowania,
e) tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, o
kreślając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje,
f) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
g) sporządza programy działania Fundacji,
h) opracowuje roczne preliminarze kosztów Fundacji,
i) ustala wielkość zatrudn
ienia, zasady i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Biura Fundacji,
j) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek,
k) prowadzi Kronikę Fundacji,
l) opracowuje reguły ceremoniału oraz organizuje ceremonie związane z wręczeniem przyznanych przez Fundację
stypendiów,

m) określa struktury organizacyjne Fundacji,

n) powołuje gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doradcze w związku z realizacją poszczególnych programów

§ 29


1..Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

2. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu

§ 30

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
2. Rada Fundacji może zwoływać posiedzenia Zarządu. Rada Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
4. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków Zarządu,
w tym Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 31

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 32

Biuro Fundacji

1.W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Zarządu, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.

2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu Fundacji

3.Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Biura Fundacji.

4.Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

5.W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

6.Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu..

7.Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.

8.Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi..

9.Regulamin organizacyjny Biura ustala Dyrektor Fundacji w uzgodnieniu z Zarządem.

§ 33

Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków , bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

Komisja rewizyjna

§ 34

1..Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową fundacji .
2.Komisja Rewizyjna ma wgląd do wszystkich dokumentów Fun
dacji.

3.Komisja rewizyjna składa się z 2-5 członków.

4.Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Fundacji

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrola bieżącej pracy Fundacji;
  2. Składanie corocznych sprawozdań przed Radą Fundacji;

§ 36

Funkcja członka Komisji rewizyjnej pełniona jest nieodpłatnie.

Rozdział V

Gospodarka finansowa Fundacji

§ 37

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 38

Koszty Fundacji, w tym zwłaszcza jej wydatki administracyjne, pokrywane są ze środków będących do jej dyspozycji. Wydatki administracyjne należy utrzymywać na możliwie niskim poziomie; zadania związane z administrowaniem Fundacji powinny być, w miarę możliwości, przejmowane przez inne istniejące już instytucje.

§ 39

1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Fundacja może tworzyć fundusze celowe zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI

Połączenie Fundacji. Zmiana Statutu Fundacji

§ 40

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji, która udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 41

1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji polegającej na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji z zachowaniem trybu określonego w Ustawie o fundacjach.

 Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 42

1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku spełnienia celów do których została powołana, wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2.Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

3.Zarząd z chwilą powołania likwidatora ulega rozwiązaniu.
4. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
5. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
6. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

7.Ewentualny majątek pozostały po likwidacji zostanie przekazany fundacji lub instytucji o podobnych celach.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 43

Fundacja składa właściwemu Ministrowi do 31 marca każdego roku sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 44

Organizację wewnętrzną Fundacji określa “Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 45

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy- Krajowy Rejestr Sądowy.