Cele realizatorów programu

WSPÓLNY INTERES

oraz sposoby ich realizacji

 

SPIS TREŚCI

  1. Obszar organizacyjny i współpracy.
  2. Obszar ekonomiczno- finansowy.
  3. Obszar aktywizacji zawodowej i edukacji gospodarczej.
  4. Zakończenie.

1. Obszar organizacyjny i współpracy .

Cele

1.Tworzenie własnych programów redukujących bezrobocie oraz aktywizujących bezrobotnych.

2.Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, organizacji

administracji rządowej i samorządowej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz

redukcji bezrobocia.

3.Rozszerzenie wiedzy na temat bezrobocia.

4.Tworzenie warunków do likwidacji bezrobocia przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego

w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz tworzeniem nowych możliwości.

5.Stworzenie podstaw organizacyjnych współpracy organizacji pozarządowych, organizacji

administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych

form zwalczania bezrobocia.

6.Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami bezrobotnych.

Sposoby działania


1.Mobilizowanie bezrobotnych do uczestniczenia w procesach tworzenia nowych miejsc pracy.

2.Organizowanie podstaw prawnych i ekonomicznych do prowadzenia przez bezrobotnych działalności

gospodarczej.

3.Współpraca z organami administracji państwowej , z organami administracji samorządowej

organizacjami pozarządowymi oraz mediami.

5.Gromadzenie i rozpowszechnianie zgodnych z celami Struktury informacji i materiałów dotyczących

bezrobocia

6.Korzystanie z programów dostarczających wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i

politycznych, w zakresie oświaty ,ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej

związanych z problemem bezrobocia.

7.Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach bezrobocia poprzez:

  • prowadzenie aktywnej akcji informacyjnej i edukacyjnej w społeczeństwie informującej o poważnym problemie społecznym jakim jest bezrobocie. Informowanie opinii publicznej o problemach społecznych, które prowadzą lub są wynikiem bezrobocia. Nieodpłatne publikowanie materiałów na ten temat, współpraca ze środkami masowego przekazu. Informowanie o istnieniu Struktury jako organizacji, gdzie można i trzeba zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia bezrobociem lub bycia bezrobotnym.
  • nieodpłatne prowadzenie aktywnej akcji informacyjnej w grupach społecznych zagrożonych bezrobociem lub będącymi bezrobotnymi , o możliwościach zatrudnienia . Nieodpłatne publikowanie materiałów i organizowanie kampanii w środkach masowego przekazu adresowanej do ww. grupy społecznej.
  • prowadzenie nieodpłatnych warsztatów, konferencji i szkoleń oraz przygotowywanie i nieodpłatne udostępnianie opracowań w zakresie problemu dotyczącego bezrobocia dla min.: wolontariuszy chcących pracować na rzecz Struktury, służb socjalnych, psychologów, prawników, polityków, dziennikarzy z kraju i zza granicy oraz dla organizacji pozarządowych / których działanie jest zgodne z celami Struktury/.

8. Integrowanie środowiska osób bezrobotnych.

9.Wymiana wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach.

10.Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami bezrobotnych.

11.Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz ustawodawczych , władz rządowych i

samorządowych oraz nawiązywanie z nimi współpracy.

12.Propagowanie prospołecznych, progospodarczych , prowolnorynkowych i poeuropejskich postaw

bezrobotnych.

13.Współdziałanie z instytucjami ,organizacjami zajmującymi się aktywnym zwalczaniem bezrobocia

oraz jego łagodzeniem , w tym z Radami Zatrudnienia ,samorządami lokalnymi.

2. Obszar ekonomiczno- finansowy.

Cele

1.Wspieranie programów redukujących bezrobocie oraz aktywizujących bezrobotnych.

2.Stworzenie płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych ,organizacji administracji rządowej

/ w tym agend rządowych / i samorządowej w zakresie pomocy finansowej związanej z aktywizacją

zawodową bezrobotnych oraz redukcji bezrobocia.

3.Tworzenie warunków ekonomicznych do likwidacji bezrobocia przy wykorzystaniu istniejącego

potencjału tkwiącego w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz tworzeniem

nowych możliwości finansowania samozatrudniania się bezrobotnych.

4.Wspomaganie finansowe inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych, inwestycyjnych służących

aktywizacji bezrobotnych.

5.Przygotowanie dla szczególnie uzdolnionej bezrobotnej młodzieży warunków finansowych

zapewniających pełny rozwój zdolności i talentów, zwłaszcza poprzez umożliwienie jej kształcenia i

podnoszenie kwalifikacji.

6.Niesienie wszelkiej pomocy charytatywnej /materialnej i finansowej / ludziom dotkniętym

problemem bezrobocia.

7.Pozyskiwanie środków finansowych i pomocy materialnej ze źródeł zewnętrznych.

8.Podejmowanie działań ekonomicznych mających na celu podniesienie poziomu życia dla osób

żyjących na granicy minimum socjalnego i minimum egzystencji.

Sposoby działania

1.Finansowanie programów redukujących bezrobocie oraz finansowanie wszelkich inicjatyw służących

aktywizacji i zatrudnianiu bezrobotnych.

2.Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz organizacji i podmiotów

realizujących cele Struktury oraz niesienie pomocy finansowej tym organizacjom i podmiotom.

3.Uczestnictwo w programach i przedsięwzięciach pomocowych podejmowanych przez sektor

publiczny / w tym Unię Europejską / i organizacje pozarządowe dotyczących oświaty,

dobroczynności, ochrony środowiska ,ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ograniczających bezrobocie.

4.Wspieranie i finansowanie wszelkich ekonomicznie uzasadnionych inicjatyw służących celom

Struktury.

5.Pomoc charytatywna / dobroczynność / finansowa i/lub rzeczowa rodzinom, które - wskutek

bezrobocia bliskiej osoby - popadły w trudne warunki życiowe. Egzekwowanie należnej im pomocy i

wsparcia od instytucji państwowych i samorządowych.

6.Współpracę z administracją rządową, agendami rządowymi, organami samorządowymi oraz

organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy finansowej i materialnej

bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7.Korzystanie z programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności dotyczących

obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym,

Ponadto Struktura może:

  • udzielać stypendia, zapomogi oraz może wspierać innymi formami pomocy szczególnie uzdolnioną młodzież ,
  • finansować krajowe i zagraniczne studia, kursy i inne formy kształcenia, organizować i finansować konkursy mające na celu wyłonienie szczególnie uzdolnionej młodzieży.

 

3. Obszar aktywizacji zawodowej i edukacji gospodarczej.

Cele

1.Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zmniejszająca negatywne skutki bezrobocia min. wśród

absolwentów ,mieszkańców miast, wsi i osób niepełnosprawnych.

2.Inicjowanie, organizowanie i realizowanie zatrudnienia bezrobotnych.

3.Realizowanie programów w zakresie pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska,

oświaty, turystyki i rolnictwa ograniczających bezrobocie oraz przyczyniających się do rozwoju

przedsiębiorczości.

4.Realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób

niepełnosprawnych.

5.Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji gospodarczej na rzecz bezrobotnej młodzieży oraz

młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

6.Spowodowanie uaktywnienia osób będących wcześniej bezrobotnymi poprzez edukację gospodarczą

w celu podejmowania działalności na własny rachunek.

7.Prowadzenie samopomocy w środowisku bezrobotnych i wykluczonych społecznie.

Sposoby działania

1.Organizowanie działalności gospodarczych i rolniczych pozwalających wykorzystać potencjał ludzki

tkwiący wśród bezrobotnych.

2.Tworzenie miejsc pracy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla bezrobotnych w miastach oraz wsiach

w tym osób niepełnosprawnych, absolwentów oraz młodzieży,

3.Zatrudnianie w ramach prowadzonych działalności gospodarczych ,rolniczych lub powierzanie innej

pracy zarobkowej w ramach organizowanych robót publicznych i prac interwencyjnych.

4.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i edukacji gospodarczej zatrudnianych bezrobotnych,

dostarczanie im umiejętności oraz wspieranie ich organizacyjnie , ekonomicznie, finansowo,

logistycznie, marketingowo do zaistnienia na wolnym rynku i samodzielnego poruszania się po nim.

5.Aktywizowanie zatrudnionych bezrobotnych w ramach prowadzonych działalności gospodarczych i

rolniczych do podjęcia działalności na własny rachunek zarówno gospodarczej, rolniczej lub

społecznej.

6.Obniżenia kosztów utrzymania bezrobotnych i ludzi biednych,

7.Obsługę biurowo-administracyjną realizowanych programów zgodnych z celami Struktury.

 

4. Zakończenie

Dla osiągania w/w celów Struktura, oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi ,których działalność jest zbieżna z celami Struktury. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć, programów i projektów albo pomocy w uzyskaniu  niezbędnych na ten cel funduszy z innych źródeł .